Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti AdInternet s.r.o.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.1

Obchodní společnost AdInternet s.r.o., IČ: 24136441, se sídlem Praha, Vinohrady, Polská 1211/26, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181932 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách http://www.druzstevni-bydleni-praha.eu/ (dále jen „Služba“). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek souvisejících s prodejem nemovitostí a finančních produktů.

 
1.2

Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

 

Článek II.
Poptávka uživatele

2.1

Pro Užívání Služby je nezbytné vyplnit poptávkový formulář. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby.

 
2.2

Poptávka se provádí vyplněním a odesláním poptávkového formuláře. Poptávkový formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 
2.3

Poptávkový formulář vyplní Uživatel na webové stránce Poskytovatele, na které je rovněž popsán postup pro řádnou poptávku.

 
2.4

Při vyplňování poptávkového formuláře je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit poptávku a Užívat Službu Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně.

 
2.5

Před dokončením poptávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Udělení souhlasu s nimi je nezbytnou podmínkou pro dokončení poptávky a Užívání Služby. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“, které je umístěno v poptávkovém formuláři. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením poptávky Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

 
2.6

Před dokončením poptávky je Uživatel povinen seznámit se podrobně s obsahem webových stránek Poskytovatele a prostudovat si poučení zde uvedená, zvláště pak poučení týkající se práv Uživatele jako spotřebitele ve smyslu ust. § 51a až § 65 zákona č.: 40/1964 Sb., občanský zákoník. Poptávkový formulář je Uživatel oprávněn vyplnit pouze v případě, že se s těmito poučeními seznámil a porozuměl jejich obsahu.

 

Článek III.
Zprostředkování

3.1

Poskytovatel se zavazuje na základě vyplnění poptávkového formuláře a požadavků Uživatele zprostředkovat pro Uživatele kontakt na poskytovatele služby vybraného Uživatelem.

 
3.2

V případě, že mezi Uživatelem a Poskytovatelem nebo Uživatelem a třetí osobou bude uzavíraná smlouva, je možné tuto smlouvu uzavřít i pomocí prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména veřejná komunikační síť internet. Uživatel vyslovuje svůj souhlas s užitím těchto prostředků komunikace na dálku vyplněním poptávkového formuláře.

 
3.3

Vyplnění poptávkového formuláře s výběrem nemovitosti nebo finanční služby se považuje za výslovnou poptávku Uživatele, tj. za projev vůle Uživatele, aby mu byly nabídnuty produkty, zboží a služby Poskytovatele a jeho obchodních partnerů.

 
3.4

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel pouze zprostředkovává uzavření smlouvy nebo zprostředkovává kontakt na Uživatele, jako zájemce o zboží nebo službu a uzavřením jakékoli další smlouvy vzniká smluvní vztah mezi konkrétní třetí osobou, jež je obchodním partnerem Poskytovatele a Uživatelem. Práva a povinnosti vzniklé z takových smluv se řídí právními předpisy, uzavřenou smlouvou a obchodními podmínkami smluvního partnera.

 
3.5

Veškerá doporučení a srovnání obsažená na webových stránkách Poskytovatele ohledně výběru zboží nebo služby jsou nezávazná a konečný výběr zboží nebo služby, je výhradně na Uživateli. Poskytovatel neodpovídá za přesnost doporučení nebo srovnání.

 
3.6

V případě, že Uživatel vyplní poptávkový formulář na webových stránkách Poskytovatele, výslovně souhlasí s tím, aby byl kontaktován Poskytovatelem a jeho obchodními partnery s obchodními nabídkami na prodej služeb a zboží.

 

Článek IV.
Povinnosti a prohlášení Uživatele

4.1

Před dokončením poptávky je Uživatel povinen seznámit se podrobně s popisem zvoleného zboží nebo služby a s obsahem podmínek, jež se vážou ke zvolené službě nebo zboží.

 
4.2

Veškeré údaje a vyplněné v poptávkovém formuláři a veškeré odpovědi na položené dotazy, které mohou být použity pro účely zprostředkování zboží nebo služby, popřípadě mající vliv na rozhodnutí zprostředkovatele nebo třetí osoby uzavřít smlouvu s osobou Uživatele, budou z jeho strany vyplněny a zodpovězeny pravdivě a úplně.

 
4.3

Uživatel není oprávněn sjednat zprostředkovatelskou smlouvu na zboží nebo službu, kterou zvolil vyplněním poptávkového formuláře i u jiného zprostředkovatele a v případě, že tak učiní, tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí Poskytovateli.

 
4.4

V případě, že Uživatel uvede z jakéhokoli důvodu nepravdivé nebo neúplné údaje, má Poskytovatel právo okamžitě jednostranně ukončit poskytování Služby.

 

Článek V.
Odpovědnost za škodu

5.1

Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně poskytované služby, obsahu webových stránek Poskytovatele a informací poskytnutých třetími stranami, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

 
5.2

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby Poskytovatele, obsahu webových stránek Poskytovatele či obsahu poskytnutého třetími osobami. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při vyplňování poptávky;
b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu;
c) jakýkoliv jiný následek používání Služby;

 
5.3

Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, § 4 a § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah údajů poskytnutých Uživatelem ani třetími osobami (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

 
5.4

Poskytovatel není odpovědný za obsah informací poskytnutých třetími osobami zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že obsah poskytnutý třetími osobami nezasahuje do práv jiných osob.

 
5.5

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a třetí osobou na základě využívání Služby tento vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí osobu z takového právního vztahu.

 
5.6

Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služby (tj. zadavatele nabídky či poptávky).

 
5.7

Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek Uživatelem.

 

Článek VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1

Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce (dále jen "právo na odstoupení") ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s § 54b odst. 8 nebo 9 občanského zákoníku, nastal-li tento den po uzavření smlouvy.

 
6.2

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku, dodavatel po něm může požadovat neprodlené zaplacení částky pouze za do té doby skutečně poskytnutou službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté služby.

 

Článek VII.
Ochrana osobních údajů

7.1

Uživatel souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), aby jeho osobní údaje byly Poskytovatelem a jeho obchodními partnery zpracovány v rámci jejich činnosti, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích se závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat Poskytovatel, osoba, jejíž služba nebo zboží je zprostředkováváno nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 
7.2

Provedením poptávky Uživatel potvrzuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že Uživatel může údaje získané v souvislosti se zprostředkovávanou službou nebo zbožím sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti prodeje nemovitostí, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

 
7.3

Uživatel zároveň poskytuje Poskytovateli této služby, společnosti AdInternet s.r.o., svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro účely poskytnutí této služby a poskytování dalších finančních služeb. Uživatel souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Poskytovatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla Poskytovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Poskytovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

8.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.6.2012.

 
8.2

Poskytovatel má právo tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit.

 

AdInternet s.r.o.